Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

До конца 2017 года обучение по программам Центра можно пройти абсолютно бесплатно!

Подробнее

XÜSUSİ TƏKLİF!

2017-ci ilin sonunadǝk Mǝrkǝzin proqramları üzrǝ tamamilǝ ödǝnişsiz tǝhsil ala bilǝrsiniz!

Daha Ətraflı

SPECIAL OFFER!

Before 2017 is over, train for free at our Center!

More

В Центре Ecoinstall Вас обучат

 • Принципам работы холодильных машин
 • Монтажу, ремонту и обслуживанию: от сплит-систем до чиллеров
 • Безопасной работе с различными хладагентами
Подробнее

Tǝdris mǝrkǝzi unikal stendlǝrǝ malikdir vǝ onların kümǝyi ilǝ

 • Buxar-kompressiya soyutma prinsiplǝrini üyrǝnmǝk
 • Iqlim avadanlığının real nümunǝlǝri ilǝ iö vǝrdiölǝrini ǝldǝ etmǝk
 • Müxtǝlif soyuducu agentlǝri müǝyyǝn etmǝyi üyrǝnmǝk olar
Daha Ətraflı

At Ecoinstall you will know

 • Operating principles of refrigeration machines
 • Installation, repair and maintenance of equipment from split-systems to chillers
 • Safe handling of various refrigerants
More

Программа курсов
состоит из

 • Изучения теоретического материала — дистанционно, в режиме онлайн
 • Практической подготовки — на базе Центра
 • Итогового тестирования, по результатам которого вручаются сертификаты
Подробнее

Kurs proqramı aşağıdakılardan ibarǝtdir

 • Nǝzǝri materialın öyrǝnilmǝsi – distant, onlayn rejimdǝ
 • Praktiki hazırlıq – Mǝrkǝzin bazasında
 • Yekun sınaq vǝ onun nǝticǝlǝrinǝ görǝ sertifikatların verilmǝsi
Daha Ətraflı

The courses include

 • Online theory classes
 • Practice at the Center
 • Final testing with certificates for successful students
More

Об учебном центре


Учебный центр передачи знаний и технологий создан в рамках проекта ЮНИДО/ГЭФ – Минприроды Азербайджана.

Центр — это сочетание европейских стандартов профессиональной подготовки, современных технологий дистанционного обучения и уникальной материально-технической базы.

Учебная программа включает курсы по монтажу, обслуживанию и ремонту холодильных установок и тепловых насосов, а также безопасному обращению с природными хладагентами. Теоретические знания слушатели осваивают дистанционно (онлайн), практические навыки получают на стендах, созданных на базе действующих образцов оборудования.

Прошедшим обучение выдается соответствующий сертификат.

Подробнее

Tǝdris mǝrkǝzi haqqında


“Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi” UNİDO/QEF – Azǝrbaycan Respublikasının Tǝbii Sǝrvǝtlǝr vǝ Ekologiya Nazirliyi layihǝsi ҫǝrҫivǝsindǝ yaradılıb.

Mǝrkǝz – peşǝkar hazırlıq üzrǝ Avropa standartlarının, müasir distant tǝhsil texnologiyalarının vǝ unikal maddi-texniki bazanın birlǝşmǝsidir.

Tǝdris proqramına soyuducu qurğuların vǝ istilik nasoslarının quraşdırılması, onlara xidmǝt göstǝrilmǝsi, habelǝ tǝbii soyuducu agentlǝrin tǝhlükǝsiz istifadǝsi üzrǝ kurslar daxildir.

Dinlǝyicilǝr nǝzǝri dǝrslǝri distant (onlayn) formada öyrǝnir, praktiki vǝrdişlǝri isǝ mövcud avadanlıq nümunǝlǝri ǝsasında yaradılan stendlǝrdǝn ǝldǝ edir.

Tǝlim keҫǝnlǝrǝ müvafiq sertifikat verilir.

Daha ǝtraflı

About Training Center


The Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector is established as part of the UNIDO/GEF-MENR of Azerbaijan project.

The Center combines European standards of professional training, modern e-learning technologies and unique infrastructure.

The training program includes courses on installation, maintenance and repair of refrigeration, heat pump and air-conditioning equipment and safe handling of natural refrigerants. After online theory classes, students practice with training simulators based on working equipment.

After training, students obtain a respective certificate.

More

Партнеры


ГЭФ

Глобальный экологический фонд (ГЭФ, англ. Global Environment Facility, GEF) — независимый международный финансовый субъект, чья деятельность реализуется через Программу развития ООН, Программу по окружающей среде ООН, и Всемирный банк. ГЭФ предоставляет фонды для финансирования дополнительных расходов для того, чтобы проект стал экологически привлекательным. Организация создана в 1991 году.

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, уполномоченное содействовать промышленному развитию и международному промышленному сотрудничеству.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (АzƏrbaycan Respublikasinin Ekologiya vƏ TƏbii SƏrvƏtlƏr Nazirliyi) - отвечает за регулирование деятельности в стране, связанной с экологией, охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов Азербайджана. Министерство возглавляет Гусейнгулу Багиров.

Titan Group

Промышленная Группа Компаний «TITAN GROUP» – ведущая многопрофильная азербайджанская компания, которая свыше 18 лет является производителем, партнером и надежным поставщиком профессионального кухонного, торгового, прачечного и холодильного оборудования для предприятий общественного питания, столовых, отелей, ресторанов, кафе, баров, для предприятий торговли, магазинов, супермаркетов.

Tǝrǝfdaşlar


QEF

Qlobal ekologiya fondu (QEF, ingil. Global Environment Facility, GEF) – müstəqil beynəlxalq maliyyə subyektidir. Onun fəaliyyəti BMT-nin İnkişaf proqramı, BMT-nin Ətraf mühit proqramı və Dünya bankı vasitəsilə həyata keçirilir. Layihənin ekoloji cəhətdən cəlbedici olması məqsədilə QEF əlavə xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün fondlar təqdim edir. Təşkilat 1991-ci ildə yaradılıb.

YUNİDO

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişafı Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənayenin inkişafına və sənaye sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa yardım etməyə müvəkkil olan ixtisaslaşdırılmış qurumudur.

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi ölkədə ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsi və Azərbaycanın təbii sərvətlərindən istifadə ilə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsinə cavabdehdir. Nazirliyə Hüseynqulu Bağırov rəhbərlik edir.

Titan Group

«TITAN GROUP» sənaye şirkətləri qrupu – Azərbaycanın aparıcı çoxprofilli şirkətidir. Şirkət 18 ildən artıqdır ki. Peşəkar mətbəx, ticarət, camaşırxana avadanlıqları və ictimai iaşə müəssisələri, yeməkxanalar, otellər, restoranlar, kafe, bar, ticarət müəssisələri, mağazalar və supermarketlər üçün soyuducu avadanlığın istehsalçısı, partnyoru və etibarlı təchizatçısıdır.

Organizers


GEF

Global Environment Facility, GEF is an independent funder acting through the United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme and World Bank. The GEF finances extra charges to improve the global environment. The Facility was established in 1991.

UNIDO

UNIDO is the specialized agency of the United Nations that promotes industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainability.

Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan

Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan controls activities related to ecology, environment protection and use of natural resources in Azerbaijan under the direction of Guseyngulu Bagirov.

Titan Group

Titan Group, an industrial group, is a leading multi-field Azerbaijan-based company. For 18 years the company has been a producer, partner and supplier of professional kitchen, commercial, laundry and refrigeration equipment for the HoReCa and trade sectors.

Для чего учиться?

 • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
 • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
 • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

 • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
 • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
 • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

 • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
 • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
 • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training

Контакты

Əlaqǝ

Contact Info


Часы работыİş vaxtıWorking hours

Регистрация

Tǝlim üҫün qeydiyyat