Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
КурсыKurslarCourses > Безопасное использование систем на углеводородных хладагентахKarbohidrogen soyuducu agentlǝ işlǝyǝn sistemlǝrin tǝhlükǝsiz istifadǝsiSafe operation of hydrocarbon systems

Безопасное использование систем на углеводородных хладагентахKarbohidrogen soyuducu agentlǝ işlǝyǝn sistemlǝrin tǝhlükǝsiz istifadǝsiSafe operation of hydrocarbon systems


Учебный курс «Безопасное использование систем на углеводородных хладагентах» предназначен для подготовки специалистов холодильной и климатической отраслей к работе с углеводородными хладагентами.

Программа включает обзор углеводородных хладагентов и изучение мер безопасности при обращении с ними.

В ходе обучения подробно рассматриваются практические аспекты применения углеводородных хладагентов: требования к инструментам, использующихся при обслуживании оборудования, работающего на данном типе хладагентов, особенности заправки, обслуживания и утилизации таких холодильных и климатических систем.

Кроме того, слушатели познакомятся с процессом перевода климатического оборудования (сплит-систем) с озоноразрушающих хладагентов на углеводороды.

Курс состоит из заочного (онлайн) этапа, во время которого слушатели самостоятельно изучают теоретический материал, изучения теории и получения практических навыков в ходе очных занятий на базе центра, а также итогового тестирования, по результатам которого учащиеся получат соответствующие сертификаты. 

Записаться на курс «Безопасное использование систем на углеводородных хладагентах».

“Karbohidrogen soyuducu agentlə işləyən sistemlərin təhlükəsiz istifadəsi” təlim kursu soyuducu və iqlim sahələrinin mütəxəssislərinin karbohidrogen soyuducu agentlərlə işə hazırlanması üçün nəzərdə tutulub.

Proqrama karbohidrogen soyuducu agentlərin nəzərdən keçirilməsi və onların istifadəsi zamanı təhlükəsizlik tədbirlərinin öyrənilməsi daxildir.

Təlim zamanı karbohidrogen soyuducu agentlərin tətbiqinin praktiki aspektləri: bu növ soyuducu agentlə işləyən avadanlığa xidmət zamanı istifadə olunan alətlərə qarşı tələblər, belə soyuducu və iqlim sistemlərinin doldurulması, xidmət göstərilməsi və utilizasiyasının xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir.

Bundan əlavə, dinləyicilər iqlim avadanlığının (split-sistemlərin) ozonu parçalayan soyuducu agentlərdən karbohidrogenlərə keçirilməsi prosesi ilə tanış olacaq.

Kursa dinləyicilərin müstəqil şəkildə nəzəri materialı öyrəndiyi qiyabi (onlayn) və mərkəzin bazasında nəzəri və praktiki dərslərdən ibarət əyani mərhələ və yekun sınaq daxildir. Yekun sınağın nəticələrinə görə tələbələr müvafiq sertifikat alır.

“Karbohidrogen soyuducu agentlə işləyən sistemlərin təhlükəsiz istifadəsi” kursuna yazıl

The course is for specialists of the refrigeration and air-conditioning equipment sector to study operation of hydrocarbon systems.

The programme includes reviewing hydrocarbon refrigerants and studying respective safety precautions.

The course covers practical aspect of using hydrocarbon refrigerants: requirements to tools designated for hydrocarbons, charging, maintenance and disposal of hydrocarbon refrigerating and air-conditioning systems.

Students will familiarize with upgrade of a split-system from ozone-depleting refrigerants to hydrocarbons.

After online theoretical training students come to the Center to continue theoretical classes and practice. The course finishes with the final testing, those who successfully passes the test obtain certificates.

Apply for “Safe operation of hydrocarbon systems”.

 

Для чего учиться?

  • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
  • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
  • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

  • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
  • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
  • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

  • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
  • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
  • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training