Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
Учебный центрTǝdris mǝrkǝziTraining Center > Формы обученияTǝdris formalarıTraining modes

Формы обученияTǝdris formalarıTraining modes


В процессе профессиональной подготовки Учебный центр передачи знаний и технологий, созданный в рамках проекта ЮНИДО/ГЭФ-Минприроды Азербайджана, использует новейшие образовательные технологии.

Обучение в Центре сочетает дистанционное освоение материала при помощи сети Интернет с очными теоретическими и практическими занятиями под руководством опытных преподавателей, в том числе — с использованием уникальных учебных стендов, представляющих собой адаптированные к образовательному процессу образцы действующего оборудования.

 • После регистрации на сайте слушатели курсов получают доступ к системе дистанционного обучения (СДО). Изучать представленные на сайте материалы можно в любое удобное время, по всем возникшим вопросам можно будет получить консультацию преподавателей центра. Для завершения онлайн-этапа необходимо будет там же на сайте пройти тестирование, которое покажет степень усвоения материала.
 • Если тестирование прошло успешно, слушатель допускается к очному этапу — теоретическим и практическим занятиям на базе центра.
 • По завершении обучения проводится сертификационный экзамен, по результатам которого слушатели получают сертификаты о прохождении обучения в Учебном центре передачи знаний и технологий

For training, the Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector established as part of the UNIDO/GEF-Ministry of Ecology of Azerbaijan uses the latest educational methods.

The training combines e-learning via Internet with face-to-face theoretical and practical classes under the supervision of experienced teachers. This includes unique training simulators represented by working equipment adapted to the training process.

 • After registration, students are granted access to the e-learning system. They can study at any time they find convenient and consult with the center’s teachers in case of any questions. To complete the online stage, they should test via the e-learning system.
 • Those who has successfully passed the tests are allowed to join offline classes, theoretical and practical, in the center.
 • After the training the students have certification exam and in case of success they are awarded with certificates confirming training in the Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector.

UNİDO/QEF – Azərbaycan Respublikasının Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyinin layihəsi çərçivəsində yaradılan Bilik və texnologiyaların ötürülməsi üzrə tədris mərkəzi peşə hazırlığı prosesində ən yeni texnologiyalardan istifadə edir.

Mərkəzdə təlim İnternet şəbəkəsinin köməyi ilə materialın məsafədən mənimsənilməsindən və təcrübəli müəllimlərin rəhbərliyi altında, o cümlədən təhsil prosesinə uyğunlaşdırılmış işlək avadanlıq nümunələri kimi unikal tədris stendlərindən istifadə olunmaqla əyani nəzəri və praktiki məşğələlərdən ibarətdir.

 • Saytda qeydiyyatdan keçdikdən sonra kursların dinləyiciləri məsafədən təhsil sisteminə (MTS) daxil ola bilər. Saytda təqdim olunan materialları istənilən rahat vaxtda öyrənmək olar, bütün yaranan suallarla bağlı mərkəzin müəllimlərindən məsləhət almaq mümkün olacaq. Onlayn mərhələnin başa çatdırılması üçün saytda sınaqdan keçmək lazım olacaq və sınağın nəticələri materialın mənimsənilməsi dərəcəsini göstərəcək.
 • Sınaq müvəffəqiyyətlə keçdikdə, dinləyici əyani mərhələyə – mərkəzin bazasında nəzəri və praktiki dərslərə buraxılır.
 • Təlim başa çatdıqdan sonra sertifikatlaşdırma imtahanı keçirilir və imtahanın nəticələrinə görə dinləyicilər Bilik və texnologiyaların ötürülməsi üzrə tədris mərkəzində təlim keçmələri haqqında sertifikat alır.

Для чего учиться?

 • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
 • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
 • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

 • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
 • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
 • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

 • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
 • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
 • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training