Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
ИнфотекаMǝlumat bazasıDigital Library

ИнфотекаMǝlumat bazasıDigital Library


Здесь вы найдете полезные материалы, касающиеся холодильной индустрии, международного и национального законодательства о защите озонового слоя и сокращении антропогенного парникового воздействия.

Here you can find useful materials related to the refrigeration industry, international and national legislation on protection of the ozone layer and reduction of the anthropomorphic greenhouse effect.

Burada soyuducu sənayesi ilə bağlı faydalı materiallar, həmçinin ozon qatının mühafizəsi və antropogen parnik efektinin təsirinin azaldılması barədə beynəlxalq və ölkə qanunvericiliyi ilə tanış ola bilərsiniz.

Для чего учиться?

  • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
  • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
  • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

  • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
  • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
  • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

  • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
  • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
  • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training