Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
ИнфотекаMǝlumat bazasıDigital Library > Институциональные предложенияInstitutional proposalsİnstitusional tǝkliflǝr

Институциональные предложенияInstitutional proposalsİnstitusional tǝkliflǝr


В рамках проекта ЮНИДО/ГЭФ – Минприроды «Инициирование поэтапного сокращения потребления гидрохлорфторуглеродов в Азербайджанской Республике» постоянно разрабатываются институциональные предложения в сфере государственного регулирования озоноразрушающих веществ.

Дополнения в Закон Азербайджанской Республики о защите атмосферного воздуха

Дополнить Закон Азербайджанской Республики о защите атмосферного воздуха следующими определениями:

 • вещества, разрушающие озоновый слой,
 • обращение озоноразрушающих веществ,
 • рекуперация озоноразрушающих веществ,
 • восстановление озоноразрушающих веществ,
 • рециркуляция озоноразрушающих веществ,
 • уничтожение озоноразрушающих веществ,
 • потребление озоноразрушающих веществ в Азербайджанской Республике.

Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана

 • К 31 июля 2017 года разработать форму отчетности о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных веществах, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию.
 • С 1 января 2018 года обязать юридические лица вести учет озоноразрушающих веществ и предоставлять ежегодно, не позднее 1 апреля, в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана отчетность за прошедший год о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществ по форме отчетности.
 • С 1 января 2018 года разрешить обращение озоноразрушающих веществ только в таре многократного использования, за исключением обращения озоноразрушающих веществ в таре объемом менее 3 литров для лабораторных и аналитических видов использования, определенным международными договорами Республики Азербайджан.
 • К 1 января 2018 года разработать Положение о минимальных требованиях к сертификации компаний и персонала, занятых в секторе стационарного холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, содержащего озоноразрушающие вещества.
 • К 1 января 2018 года произвести расчет базовой линии ГФУ в целях рассмотрения в установленном порядке вопроса о ратификации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

As part of UNIDO/GEF-MENR of Azerbaijan “Initiation of phase out of hydrochlorofluorocarbons in the Azerbaijan Republic”, institutional proposals for the state regulation of ozone-depleting substances are constantly developed.

Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan on Protection of the Atmosphere

Add the following definitions to the law of the Republic of Azerbaijan on Protection of the Atmosphere:

 • ozone-depleting substances,
 • use of ozone-depleting substances,
 • recuperation of ozone-depleting substances,
 • reclamation of ozone-depleting substances,
 • recirculation of ozone-depleting substances,
 • destruction of ozone-depleting substances,
 • consumption of ozone-depleting substances in the Republic of Azerbaijan.

Ministry of Ecology and Natural Resources

 • By 31.07.2017 develop a reporting form about produced, used, stored, recuperated, reclaimed, recirculated and destructed ozone-depleting substances subject to the state regulation.
 • Since 01.01.2018 oblige legal entities to account ozone-depleting substances and annually, not later than April 01, submit to the Ministry of Ecology and Natural Resources reports for the year ended about produced, used, stored, recuperated, reclaimed, recirculated and destructed ozone-depleting substances in due form.
 • Since 01.01.2018 allow use of ozone-depleting substances only in refillable cylinders except for use of ozone-depleting substances in cylinders less than 3 liters for laboratory and analytical purposes stipulated by international agreements signed by the Republic of Azerbaijan.
 • By 01.01.2018 develop regulations on minimum requirements to certification of companies and personnel as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing ozone-depleting substances.
 • By 01.01.2018 calculate the HFC base line for purposes of consideration of ratification of the Kigali amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer in due order.

UNİDO/QEF və Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə layihəsi olan "Azərbaycan Respublikasında hidroxlorftorkarbonların istehlakının mərhələli şəkildə azaldılmasına başlanması" layihəsi çərçivəsində ozondağıdıcı maddələr üzrə dövlət tənzimlənməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının institusional tǝkliflǝri daima işlənib hazırlanır.

"Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr

"Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa aşağıdakı anlayışlar əlavə edilsin:

 • ozondağıdıcı maddələr,
 • ozondağıdıcı maddələrin dövriyyəsi,
 • ozondağıdıcı maddələrin rekuperasiyası,
 • ozondağıdıcı maddələrin bərpası,
 • ozondağıdıcı maddələrin resirkulyasiyası,
 • ozondağıdıcı maddələrin məhv edilməsi,
 • Azərbaycan Respublikasında ozondağıdıcı maddələrin istehlakı.

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

 • İstehsal edilmiş, istifadə edilmiş, saxlancda saxlanılan, rekuperasiya edilmiş, bərpa olunmuş, resirkulyasiya edilmiş və məhv edilmiş, dövriyyəsi dövlət tərəfindən tənzimlənməsi tələb olunan ozondağıdıcı maddələr haqqında hesabat formasını 31 iyul 2017-ci il tarixədək işləyib hazırlasın.
 • 1 yanvar 2018-ci il tarixdən etibarən hüquqi şəxslərin ozondağıdıcı maddələrin uçotunu aparmasını və istehsal edilmiş, istifadə edilmiş, saxlancda saxlanılan, rekuperasiya edilmiş, bərpa olunmuş, resirkulyasiya edilmiş və məhv edilmiş maddələr haqqında əvvəlki il üzrə hesabatın hər il 1 aprel tarixindən gec olmayaraq hesabat formasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.
 • Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələr ilə müəyyən edilmiş analitik istifadə növləri və laborator istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 3 litrdən kiçik həcmli tarada qablaşdırılmış ozondağıdıcı maddələrin dövriyyəsi istisna olmaqla, ozondağıdıcı maddələrin 1 yanvar 2018-ci il tarixdən etibarən yalnız çoxsaylı istifadəyə yararlı tarada dövriyyəsinə icazə versin.
 • Tərkibində ozondağıdıcı maddə olan stasionar soyuducu, istilik nasosu və havanın kondisiyalaşdırılması avadanlığı sektorunda çalışan şirkət və personalın sertifikatlaşdırılması üzrə minimal tələblər haqqında müddəaları 1 yanvar 2018-ci il tarixədək işləyib hazırlasın.
 • Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal protokoluna Kiqali düzəlişinin ratifikasiya məsələsinin müəyyən edilmiş qaydada nəzərdən keçirilməsi məqsədi ilə 1 yanvar 2018-ci il tarixədək HFK-nın təməl xəttinin hesablanmasını yerinə yetirsin.

Для чего учиться?

 • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
 • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
 • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

 • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
 • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
 • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

 • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
 • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
 • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training