Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
ГлавнаяHome page > НовостиNewsXǝbǝr > Визит на «Остров»“Ostrov” şirkǝtinǝ sǝfǝrVisit to Ostrov

Визит на «Остров»“Ostrov” şirkǝtinǝ sǝfǝrVisit to Ostrov

В ходе встречи представителей холодильных ассоциаций стран СНГ в Москве было организовано посещение компании «Остров».

Визит начался с презентации, в которой гостям рассказали об Ostrov Green Technology. Это технология малой заправки природным хладагентом, которая позволяет рекуперировать 100% тепла. Эту систему можно применять на самых разных объектах: в гостиницах, ресторанах, кафе, жилых и офисных помещениях и даже на складах.

После этого гостям рассказали об Ostrov Knowledge Base. Это интернет-портал для специалистов, где собрана информация о холодильной технике, кондиционерах воздуха и холодильных технологиях, используемых при переработке, производстве и хранении продуктов питания.

После презентаций для гостей организовали экскурсию по производственным цехам компании и в учебный и сервисный центры. В учебном центре обучение проводят с использованием передовых учебных программ, а в сервисном ведут авторизованный ремонт компрессоров различных производителей.

Наибольший интерес гостей вызвал демонстрационный проект на углеводородных хладагентах и лаборатория компании, где установлены образцы торгового холодильного оборудования. Конечно же, этот демонстрационный проект был реализован на базе собственной энергоэффективной технологии OGT.

Moskvada MDB ölkələrinin soyuducu assosiasiyalarının nümayəndələrinin görüşü zamanı “Ostrov” şirkətinə səfər təşkil olunmuşdur.

Səfər Ostrov Green Technology-nin təqdimatından başlamışdır. Bu, az miqdarda təbii soyuducu agentlə doldurma texnologiyasıdır. Bu texnologiya 100% istiliyi rekuperasiya etməyə imkan verir. Sistem ən müxtəlif obyektlərdə: mehmanxanalarda, restoranlarda, kafelərdə, yaşayış və ofis binalarında və hətta anbarlarda istifadə oluna bilər.

Daha sonra qonaqlara Ostrov Knowledge Base barədə danışıldı. Mütəxəssislər üçün yaradılan bu internet-portalda soyuducu texnika, hava kondisionerləri və ərzaq məhsullarının emalı, istehsalı və saxlanması zamanı istifadə olunan soyuducu texnologiyalar haqqında məlumatlar toplanıb.

Təqdimatdan sonra qonaqlar üçün şirkətin istehsal sexlərinə, tədris və servis mərkəzinə ekskursiya təşkil edilmişdir. Tədris mərkəzində dərslər qabaqcıl tədris proqramlarından istifadə olunmaqla keçilir, servis mərkəzində isə müxtəlif istehsalçıların kompressorlarının avtorizə olunmuş təmiri aparılır.

Şirkətin karbohidrogenli soyuducu agentlərlə nümayiş layihəsi və ticarət üçün soyuducu avadanlığın quraşdırıldığı laboratoriyası qonaqların böyük marağına səbəb olmuşdur. Əlbəttə ki, həmin nümayiş layihəsi xüsusi, enerji baxımından səmərəli OGT texnologiyası əsasında həyata keçirilmişdir.

During the meeting of representatives of refrigeration associations of the CIS countries in Moscow there was a visit to Ostrov company.

The visit began with presentation about OGT, a small charge technology for natural refrigerants allowing to recover up to 100% of heat energy. The OGT system may be used at various facilities: hotels, restaurants, cafe, office and residential rooms, and warehouses.

Then the visitors heard about Ostrov Knowledge Base. It is a web site where specialists can read about refrigeration equipment, air conditioners and refrigeration technologies used in processing, production and storage of food.

After the presentations the visitors were shown production shops and training and service centers. In the training center Ostrov uses up-to-date programs, and in the service center they offer authorized repair of various compressors.

The visitors rated high the demo project based on hydrocarbon refrigerants and the laboratory with samples of commercial refrigeration equipment. Of course, the demo project is based on the own energy efficient technology, OGT.


Оставить комментарий