Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
Рабочая группаİşҫi qrupWorking Group

Рабочая группаİşҫi qrupWorking Group


На период действия проекта «Инициирование поэтапного сокращения потребления гидрохлорфторуглеродов в Азербайджанской Республике» в качестве рабочей группы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и представителей холодильной и климатической индустрии страны создается «Ассоциация холодильщиков Азербайджана».

Ее основная цель — помощь холодильной и климатической индустрии Азербайджана в отказе от использования озоноразрушающих веществ и переходе на технологии, безопасные для озонового слоя атмосферы и климата Земли.

Среди задач рабочей группы:

 • организация обучения и повышения квалификации сотрудников предприятий, входящих в Ассоциацию;
 • cбор и распространение статистической и аналитической информации;
 • разработка институциональных предложений по совершенствованию законодательства в сфере оборота озоноразрушающих веществ и фторсодержащих газов с высоким потенциалом глобального потепления;
 • организация взаимодействия предприятий холодильной и климатической индустрии Азербайджана с органами власти, международными организациями и зарубежными отраслевыми ассоциациями

Рабочая группа планирует сотрудничать с Межгосударственным советом ассоциаций холодильной промышленности для создания единых подходов к сертификации специалистов холодильной отрасли и внедрения озонобезопасных технологий на территории Азербайджана.

По завершении проекта ЮНИДО/ГЭФ - Минприроды Азербайджана деятельность Ассоциации может быть продолжена.

For an implementation period of the project “Initiation of the HCFC phase out in the Republic of Azerbaijan”, the Association of Refrigeration Specialists of Azerbaijan is created as a working group of the United Nations Industrial Development Organization, Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan and representatives of the refrigeration and air-conditioning sectors.

Its main objective is support to the refrigeration and air-conditioning sectors of the country during phase out of ozone-depleting substances and transition to ozone- and climate-safe technologies.

Its tasks include:

 • organization of training and professional development for specialists of the member enterprises of the Association,
 • collection and dissemination of statistical and analytical data,
 • development of institutional proposals on enhancement of the legislation covering use of ozone-depleting substances and F-gases with high GWP,
 • organization of cooperation between enterprises of the refrigeration and air-conditioning sectors of Azerbaijan with authorities, international organizations and foreign sectoral organizations.

The working group will cooperate with the Interstate Committee of associations in the refrigeration sector to create common approaches to certification of refrigeration specialists and introduction of ozone-safe technologies in Azerbaijan.

After completion of the UNIDO/GEF-Ministry of Ecology of Azerbaijan project, the Association may continue to operate.

“Azərbaycan Respublikasında hidroxlorflüorkarbonların istehlakının mərhələli şəkildə azaldılması təşəbbüsü” layihəsinin davam etdiyi dövr üçün Sənaye İnkişafı üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (UNİDO), Azərbaycan Respublikasının Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyinin və ölkənin soyutma və iqlim sənayesinin nümayəndələrinin işçi qrupu qismində “Azərbaycanın soyutma işi mütəxəssislərinin assosiasiyası” yaradılır.

Assosiasiyanın əsas məqsədi – Azərbaycanın soyutma və iqlim sənayesinə ozonu dağıdan maddələrin istifadəsindən imtina ya və atmosferin ozon qatı və Yer kürəsinin iqlimi üçün təhlükəsiz texnologiyalara keçid məsələsində köməklik göstərməkdir.

İşçi qrupun vəzifələri sırasında:

 • Təlimin təşkili və Assosiasiyaya daxil olan müəssisələrin əməkdaşlarının ixtisasının artırılması;
 • Statistik və analitik informasiyanın toplanması və yayılması;
 • Ozonu dağıdan maddələrin və yüksək qlobal istiləşmə potensialına malik flüor tərkibli qazların dövriyyəsi sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə institusional təkliflərin işlənib hazırlanması;
 • Azərbaycanın soyutma və iqlim sənayesi müəssisələrinin hakimiyyət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar və sahə üzrə xarici assosiasiyalarla qarşılıqlı əlaqələrinin təşkili.

İşçi qrup soyutma sahəsi mütəxəssislərinin sertifikatlaşdırılmasına və Azərbaycan ərazisində ozon üçün təhlükəsiz texnologiyaların tətbiqinə vahid yanaşmaların yaradılması üçün Soyutma sənayesi assosiasiyalarının dövlətlərarası şurası ilə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır.

UNİDO/QEF – Azərbaycan Respublikasının Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyinin layihəsi başa çatdıqdan sonra Assosiasiyanın fəaliyyəti davam etdirilə bilər.

Для чего учиться?

 • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
 • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
 • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

 • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
 • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
 • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

 • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
 • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
 • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training