Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
Учебный центрTǝdris mǝrkǝziTraining Center > СертификатыEcoinstall tǝdris mǝrkǝzinin sertifikatlarıCertificates from Ecoinstall training center

СертификатыEcoinstall tǝdris mǝrkǝzinin sertifikatlarıCertificates from Ecoinstall training center


Сегодня в государствах Евросоюза и большинстве других развитых стран, чтобы заниматься  установкой, обслуживанием и ремонтом холодильных систем и оборудования для кондиционирования воздуха (в частности — работать с различными хладагентами), необходимо получить сертификат, подтверждающий наличие соответствующих знаний и навыков.

Введение подобной меры в Азербайджане пока только обсуждается, но мы предлагаем не ждать, когда отсутствие документа не даст вам приступить к работе, а уже сейчас получить сертификат учебного центра Ecoinstall о прохождении подготовки в рамках курсов:

Сертификаты учебного центра Ecoinstall выдаются по результатам тестирования, проводимого по итогам обучения. Сертификат подтверждает владение знаниями и навыками, предусмотренными РЕГЛАМЕНТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ЕС) № 2015/2067 от 17.11.2015 г.

В этом Регламенте перечислены минимальные требования к сертификации физических и юридических лиц на выполнение работ со стационарным холодильным, теплонасосным оборудованием и оборудованием для кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием грузовых автомобилей-рефрижераторов и прицепов-рефрижераторов, содержащим фторсодержащие парниковые газы, а также условия взаимного признания такой сертификации в соответствии с Регламентом (ЕС) № 517/2014 Европейского парламента и Совета Европейского союза.

Today, the EU and many developed countries allow installation, maintenance and repair refrigeration and air-conditioning equipment, including handling various refrigerants, only if a certificate confirming necessary skill and knowledge is available.

The Azerbaijan government is still discussing such a measure but we suggest not to wait till lack of the certificate will prevent you from working. Get Econinstall’s certificate for courses:

Ecoinstall’s certificates can be obtained after final testing. They confirm that a holder of a certificate possesses skill and knowledge provided for by Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 of 17 November 2015.

The Regulation establishes minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of natural persons as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, and refrigeration units of refrigerated trucks and trailers, containing fluorinated greenhouse gases and for the certification of companies as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, containing fluorinated greenhouse gases, pursuant to Regulation (EU) No. 517/2014.

Bu gün Avropa Birliyi ölkələrində və digər inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində soyuducu sistemlərin və havanın kondisiyalaşdırılması üçün avadanlıqların quraşdırılması, onlara xidmət göstərilməsi və təmiri ilə məşğul olmaq üçün (xüsusilə müxtəlif soyuducu agentlərlə işləmək üçün) müvafiq bilik və vərdişlərin olmasını təsdiq edən sertifikat almaq lazımdır.

Belə tədbirin Azərbaycanda tətbiqi hələ ki, yalnız müzakirə edilir, lakin biz sənədin yoxluğunun sizə işə başlamağa əngəl olacağını gözləməməyi və elə indi aşağıdakı kurslar çərçivəsində hazırlıq keçməniz haqqında Ecoinstall tədris mərkəzinin sertifikatını almağı təklif edirik:

Ecoinstall tədris mərkəzinin sertifikatları təlimin yekunları üzrə keçirilən sınağın nəticələrinə görə verilir. Sertifikat AVROPA KOMİSSİYASININ 17.11.2015-ci il tarixli (EC) 2015/2067 saylı REQLAMENTİ ilə nəzərdə tutulan bilik və bacarıqların mənimsənildiyini təsdiq edir.

Həmin Reqlamentdə stasionar soyuducu, istilik-nasos avadanlığı və havanın kondisiyalaşdırılması üçün avadanlıqla, həmçinin yük refrijerator-avtomobillərin və refrijerator-qoşquların tərkibində flüor tərkibli istixana qazları olan soyuducu avadanlığı ilə işlərin yerinə yetirilməsi üçün fiziki və hüquqi şəxslərin sertifikatlaşdırılmasına dair minimal tələblər, həmçinin belə sertifikatlaşdırmanın Avropa Parlamentinin və Avropa Birliyi Şurasının (ЕС) № 517/2014 saylı Reqlamentinə uyğun qarşılıqlı tanınması şərtləri sadalanıb.

Для чего учиться?

  • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
  • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
  • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

  • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
  • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
  • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

  • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
  • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
  • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training