Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
ИнфотекаMǝlumat bazasıDigital Library > Международное законодательствоBeynǝlxalq qanunvericilikInternational Legislation

Международное законодательствоBeynǝlxalq qanunvericilikInternational Legislation


Для чего учиться?

  • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
  • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
  • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

  • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
  • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
  • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

  • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
  • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
  • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training