Центр обучения специалистов холодильного сектора Азербайджана
Azǝrbaycanın soyuducu sektorunun mütǝxǝssislǝri üҫün tǝdris mǝrkǝzi
Center for Training Specialists of the Azerbaijan Refrigeration Sector
КурсыKurslarCourses > Специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту холодильных установок и тепловых насосовSoyuducu qurğuların vǝ istilik nasoslarının avadanlığının quraşdırılması, onlara xidmǝt göstǝrilmǝsi vǝ tǝmiri üzrǝ mütǝxǝssisSpecialist in installation, maintenance and repair of refrigerating equipment and heat pumps

Специалист по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту холодильных установок и тепловых насосовSoyuducu qurğuların vǝ istilik nasoslarının avadanlığının quraşdırılması, onlara xidmǝt göstǝrilmǝsi vǝ tǝmiri üzrǝ mütǝxǝssisSpecialist in installation, maintenance and repair of refrigerating equipment and heat pumps


Курс «Специалист по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования холодильных установок и тепловых насосов» адресован специалистам и квалифицированным рабочим, занятым в секторе стационарного холодильного и теплонасосного оборудования, а также оборудования для кондиционирования воздуха.

В ходе обучения слушатели повышают свою квалификацию, получают новые знания и совершенствуют умения в области монтажа, наладки, эксплуатации, ремонта и обслуживания холодильных систем, тепловых насосов и систем кондиционирования воздуха.

Курс состоит из заочного (онлайн) этапа, во время которого слушатели самостоятельно изучают теоретический материал, изучения теории и получения практических навыков в ходе очных занятий на базе центра, а также итогового тестирования, по результатам которого учащиеся получат соответствующие сертификаты.

Записаться на курс «Специалист по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования холодильных установок и тепловых насосов».

The course is for specialists and skilled workers of the stationary refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment sector.

During training students improve their qualification, knowledge and skills in installation, adjustment, maintenance and repair of refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment.

After online theoretical training students come to the Center to continue theoretical classes and practice. The course finishes with the final testing, those who successfully passes the test obtain certificates.

Apply for “Specialist in installation, maintenance and repair of refrigerating equipment and heat pumps”.

“Soyuducu qurğuların və istilik nasoslarının avadanlığının quraşdırılması, onlara xidmət göstərilməsi və təmiri üzrə mütəxəssis” kursu stasionar soyuducu və istilik nasos avadanlığı, həmçinin havanın kondisiyalaşdırılması üçün avadanlıq sektorunda işləyən mütəxəssislərə və ixtisaslı fəhlələrə ünvanlanıb.

Təlim zamani dinləyicilər öz ixtisasını artırır, yeni biliklər alır və soyuducu sistemlərin, istilik nasoslarının və havanın kondisiyalaşdırılması sistemlərinin quraşdırılması, sazlanması, istismarı, təmiri sahəsində bacarıqlarını təkmilləşdirir.

Kursa dinləyicilərin müstəqil şəkildə nəzəri materialı öyrəndiyi qiyabi (onlayn) və mərkəzin bazasında nəzəri və praktiki dərslərdən ibarət əyani mərhələ və yekun sınaq daxildir. Yekun sınağın nəticələrinə görə tələbələr müvafiq sertifikat alır.

“Soyuducu qurğuların və istilik nasoslarının avadanlığının quraşdırılması, onlara xidmət göstərilməsi və təmiri üzrə mütəxəssis” kursuna yazıl.

Для чего учиться?

  • Требования к подготовке специалистов по системам кондиционирования становятся строже
  • Новые хладагенты, приходящие на смену R-22 и другим, требуют новых знаний и навыков
  • По итогам обучения в центре Ecoinstall выдается сертификат, подтверждающий соответствие полученных знаний и умений европейским стандартам
Записаться на обучение

Nə üçün oxumalıyıq?

  • Kondisiyalaşdırma sistemləri üzrə mütəxəssislərin hazırlığına dair tələblər daha da ciddiləşir
  • R-22-ni və digərlərini əvəz edən yeni soyuducu agentlər yeni bilik və vərdişləri tələb edir
  • Ecoinstall mərkəzində tədrisin nəticələrinə görə əldə olunan bilik və bacarıqların Avropa standartına uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat verilir
Təlimə yazıl

Why should you study?

  • Requirements to specialists in air-conditioning systems get more stringent
  • New alternatives to R-22 and other outdated refrigerants demand new knowledge and skills
  • After training at Ecoinstall center you’ll be receive a certificate confirming compliance with European standards
Apply for training